Προς ψήφιση στον ΟΗΕ 9 αρχές για αναδιάρθρωση κρατικού χρέους

Σήμερα Πέμπτη μετά από πολύχρονη πολιτική διαβούλευση


Εννέα βασικές αρχές για την αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους αναμένεται να τεθούν σήμερα Πέμπτη σε ψηφοφορία στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ.

Κατά τις αρχές αυτές οι χώρες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναδιαρθρώνουν τα χρέη τους με διαφάνεια, αμεροληψία, ισότιμη μεταχείριση, ασυλία, νομιμότητα, αειφορία, αλλά και στην βάση πλειοψηφικών αποφάσεων.
Οι αρχές που αποτελούν προϊόν πολύχρονης πολιτικής διαβούλευσης εντός του ΟΗΕ δεν είναι δεσμευτικές, αλλά εφόσον ψηφιστούν θα μπορεί κάποιο κράτος να τις επικαλεστεί. Αυτές επιγραμματικά έχουν ως εξής:

  1. Ένα κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα, κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, να σχεδιάσει τη μακροοικονομική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους του, η οποία δεν θα πρέπει να εμποδίζεται. Η αναδιάρθρωση θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση.
  2. Θα πρέπει να επιδεικνύεται καλή πίστη τόσο από τον κράτος οφειλέτη όσο και από όλους τους πιστωτές τους, ώστε να διευκολύνεται η εμπλοκή τους σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους.
  3. Η διαφάνεια πρέπει να προωθηθεί, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία των ενδιαφερόμενων παραγόντων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της έγκαιρης ανταλλαγής δεδομένων.
  4. Η αμεροληψία αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα θεσμικά όργανα και τους φορείς που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε να απολαμβάνουν ανεξαρτησίας και να απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε αθέμιτης επιρροής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
  5. Η δίκαιη μεταχείριση επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να απέχουν από αυθαίρετες διακρίσεις μεταξύ των πιστωτών, εκτός εάν η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται από το νόμο.
  6. Η ασυλία έναντι ξένων εθνικών δικαστηρίων που σχετίζεται με την αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους είναι ένα δικαίωμα των κρατών μελών και οι όποιες εξαιρέσεις πρέπει να ερμηνεύονται περιοριστικά.
  7. Η νομιμότητα της διαδικασίας συνεπάγεται ότι οι πράξεις που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση του χρέους θα τηρούν τις απαιτήσεις του κράτους δικαίου, σε όλα τα επίπεδα.
  8. Η αειφορία σημαίνει ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να οδηγήσει σε μια σταθερή κατάσταση του χρέους του κράτους οφειλέτη, διατηρώντας τα δικαιώματα των πιστωτών.
  9. Η αναδιάρθρωση χρέους που έχει  εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία των πιστωτών του κράτους δεν πρέπει να επηρεάζεται από εκπροσώπους της μειοψηφίας, οι οποίοι πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των πιστωτών.
Πηγή: tovima.gr

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρουΚοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes