Η πραγματική καταγωγή των Αλβανών

Την αναφέρουν όλοι οι Αρχαίοι Συγγραφείς


Περί Ἀλβανῶν ὁμιλοῦν τά γραπτά κείμενα, καί λέγουν ὁτι δέν εἶναι Εὐρωπαϊκός λαός. Ο Πλούταρχος (βίοι παράλληλοι) γράφει: "Καταλιπών δέ φρουρόν Αρμενίας Αφράνιον αυτός εβάδιζε δια τών περιοικούντων τον Καύκασον εθνών άναγκαίως έπί Μιθριδάτην. Μέγιστα δε αυτών εστίν έθνη, Αλβανοί και Ίβηρες".
Στράβωνος Γεωγραφία
Εν αυτή δέ τη Αρμενία πολλά μέν όρη, πολλά δέ οροπέδια, έν οις ουδ αμπελος φύεται ραδίως. Πολλοί δε αύλωνες οί μέν μέαως, οι δέ και σφόδρα εύδαίμονες.. Καθάπερ τό Άραξηνόν πεδίον, δι ού ο Άράξης ποταμός ρέων εις τά άκρα της Αλβανίας και την Κασπίαν εκπίπτει θάλασσαν.
Άλλες αναφορές για την Αλβανία της Κασπίας γίνονται από τον Αρριανό στο έργο του ‘Αλεξάνδρου Ανάβασις‘, όπου οι Αλβανοί βρίσκονται αντιμέτωποι ως εχθρικό τμήμα ενταγμένο στις περσικές δυνάμεις του Δαρείου κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. "Ώς δέ ομού ήδη τά στρατότεδα έγίγνετο, ώφθη Δαρείος και οί άμφ΄ αυτόν, οί τε μηλοφόροι Πέρσαι και Ινδοί και Αλβανοί και Κάρες οι ανάσπαστοι και οί Μαρδοι τοξόται κατ΄ αυτόν Άλέξανδρον τεταγμένοι και την ίλην την βασιλικην." 
Από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο διαβάζουμε: Αλβανοί, Σκύθαι
Από τον Στέφανο Βυζάντιο, φιλόσοφο και γεωγράφο (4ου αιώνα μ.Χ.). διαβάζουμε:
Αλβανία χώρα προς τοις ανατολικοίς Ίβηρσιν. Εκεί δε και το έθνος οι Αλβανοί, ποιμενικοί και μετρίως πολεμικοί μεταξύ Ιβήρων και Κασπίας. Υπόκειται δε τη Σαρματία προς μεν τω Πόντω η Κολχική προς δε τή Κασπία η Αλβανία. 
Υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Παννονίας υπήρξαν οι Ιλλυριοί (πελασγικός λαός και συγγενής των Ελλήνων). Η Παννονία σήμερα περιέχεται στα εδάφη των κρατών της Σερβίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Κοσσυφοπεδίου και βορείου Αλβανίας. 
Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος για την εποχή του Ηράκλειου γράφει:
..."Και επειδή η νυν Σερβλία καί παγανία καί η ονομαζομένη Ζαχλούμων χώρα καί Τερβουνία καί η των Καναλιτών υπό την εξουσίαν του βασιλέως Ρωμαίων υπήρχον, εγένοντο δε αι τοιούιαι χώραι έρημαι παρά τών Αβάρων από των εκείσε γαρ Ρωμάνους τους νύν Δελματίαν καί τό Δυρράχιον οίκούντας απήλασαν"...
Εδώ περιγράφεται η ερήμωση της Ιλλυρίας μέχρι και του Δυρραχίου και ο εποικισμός υπο των Αβάρων.
Ο Λαονικος Χαλκοκονδύλης (1430-1490), γράφει: Ουδόλως φρονώ ότι οί Αλβανοί ύπάρχουσιν Ίλλυρικόν γένος ώς τίνες λέγουσιν ... .
Παρθυαίους δὲ καὶ Ὑρκανίους καὶ Τοπείρους, τοὺς πάντας ἱππέας, Φραταφέρνης ἦγεν. Μήδων δὲ ἡγεῖτο Ἀτροπάτης. ξυνετάττοντο δὲ Μήδοις Καδούσιοί τε καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Σακεσῖναι. τοὺς δὲ προσοίκους τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ Ὀροντοβάτης καὶ Ἀριοβαρζάνης καὶ Ὀρξίνης ἐκόσμουν
Από την Γαλλική εγκυκλοπαίδεια, γραμμένη από επιτροπή Σοφών υπό την εποπτεία του Ιππότη D' Arteau, μεταφρασμένη κατ΄ επιτομή από τη Γαλλική, το έτος 1862, διαβάζουμε:
ΑΛΒΑΝΙΑ: υπό των νεωτέρων γεωγράφων καλείται μία των επαρχιών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας εκτεινομένη παρά το Αδριατικόν και το Ιόνιον πέλαγος και περιλαμβάνουσα δύο διακεκριμένας Επαρχίας των αρχαίων γεωγράφων την Ιλλυρίαν και Ήπειρο. Η χώρα αυτή κατά τόν μεταίωνα εκαλείτο Αρβανέσση νύν δε καλείται Αρναούτ μέν υπό των Οθωμανών, Σκίπερη δέ υπό τών εγχωρίων ήτοι των Αλβανών οίτινες και εαυτούς όνομάζουσι σκιπετάρους. 
Οι κάτοικοι της εκτεταμένης ταύτης επαρχίας διαφέρουσιν από αλλήλων κατά τε την εθνικότητα την γλώσσαν και την θρησκείαν διότι το μέν μεσημβρινόν μέρος της Αλβανίας ήτοι την κυρίως Ήπειρον οικούσιν οί Ηπειρώται, όντες ομόγλωσσοι και Ομόθρησκοι με τους λοιπούς Έλληνας, το δε αρκτικόν ήτοι την Ιλλυρίαν, ήτις και δύναται νά ονομασθεί κυρίως Αλβανία κατοικούσιν οί Αλβανοί ανάμικτοι οντες μετά Σέρβων και Οθωμανών καί Έλλήνων. Εκτός της αλβανικής γλώσσης η οποία διαιρείται εις πολλάς διαλέκτους και ιδιώματα, λαλείται έτι εν τη Αλβανία καί η Ελληνική, η τουρκική κλπ. 
Στις αρχές του 20αι. ο πρωθυπουργός της Σερβίας Πάσιτς δήλωνε περί του Αλβανικού ζητήματος, σε συνέντευξη που έδωσε στην Γαλλική εφημερίδα "Χρόνος":
"Οι Αλβανοί ουδέποτε είχον ιστορικόν βίον και ουδέποτε υπήρξε Αλβανία με την γεωγραφική έννοιαν ήν δίδουσι σήμερον οι εν Ευρώπη, μάλιστα δε οι προπαγανδισταί. Ανεξαρτήτως από το ζήτημα περί καταγωγής και γλώσσης των Αλβανών, είναι βέβαιον ότι είτε Ιλλυριοί ήσαν ούτοι αρχαιώθεν είτε μετανάστες εξ Ασίας, πολιτικόν βίον ουδέποτε έσχον". 
Βεβαίως τα λεγόμενα του Σέρβου πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργού, ο καθένας θα περίμενε να κρύβουν πολιτικές σκοπιμότητες.
Ωστόσο σε αυτό που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η αναφορά του Πάσιτς στην Ασιατική καταγωγή των Αλβανών.
Πηγή: pronews.gr

Συνδεθείτε στη σελίδα μας https://www.facebook.com/antizitro

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου

Κοινοποιήστε το:

THEODORIEUS είπε...

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ! ΟΙΑΛΒΑΝΟΙΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ!
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Λουκάς Μπέλλος το 1903 έγραψε το υψίστης σημασίας βιβλίο με τίτλο «Αλβανικά ή αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της Ελληνικής γλώσσης», στο οποίο αποδεικνύει με ατράνταχτα επιχειρήματα την ελληνική καταγωγή των Αλβανών. Γράφει:

«Παιδιόθεν και εξ απαλών ονύχων, ου μην αλλά και πατρόθεν και από πάππου και των άλλων προγόνων, την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρώμεν επαρχίαν ελληνικήν, ως και την Ήπειρον και Μακεδονίαν και Θράκην και Μικράν Ασίαν, τους δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους και ελληνικωτάτους, ώσπερ και τους Κρήτας και Κυπρίους, με ταύτην μόνον την διαφοράν, ότι χρώνται κατ’ οίκον ιδία διαλέκτω, καθάπερ οι Τσάκωνες.

Ως δε εκαγχάσαμεν επί τω νεανικώ εξολισθήματι Έλληνος σοφού, γράψαντος ότι οι Τσάκωνες εισίν Ινδοί πειραταί (καθόσον τσάκων ινδιστί σημαίνει πειρατήν, κατά τον σοφόν τούτον!), καταλαβόντες την Λακωνίαν δι’ αεροστάτων βεβαίως, ούτως οικτείρωμεν τους θέλοντας ν’ αποχωρίσωσι τους Αλβανούς των άλλων Ελλήνων. Καθόσον ου μόνον οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και αυτοί οι εξισλαμισθέντες των Αλβανών…μέχρις εσχάτων έσωζον ακεραίαν την συναίσθησιν της ελληνικής αυτών καταγωγής. Περιφρονούντες δε τους άλλους ομοθρήσκους εκαυχώντο και υπερηφανεύοντο, ότι προγόνους είχον τους αρχαίους Έλληνας. Ο γνωστός λ.χ. ανά την Ελλάδα Φράσαρης, ανώτερος αρχηγός του τουρκικού στρατού κατά το 1854, ερίσας προς τους συνάρχοντας Τούρκους, έρριψεν αυτοίς την ύβριν ότι αυτός δεν είναι κονιάρης, αλλ’ έχει προγόνους τους αρχαίους Έλληνας… Ωσαύτως και παρά τοις εν Ιταλία απωκισμένοις Αλβανοίς μέχρι χθες επεκράτει η συναίσθησις της ελληνικής αυτών καταγωγής διό προ ολίγων δεκαετηρίδων εζήτησαν να επανέλθωσιν εις την Μητρόπολιν και κατήλθον τινες εις Ηλείαν της Πελοποννήσου.

Εξετάζοντες δε τους Αλβανούς…βλέπομεν ότι έχουσι ταύτα προς τους άλλους Έλληνας ήθη και έθιμα, ων πλείστων ανέρχονται και μέχρι των ομηρικών έτι χρόνων.

Το ασφαλέστερον όμως και βεβαιότατον τεκμήριον της Ελληνικής των Αλβανών καταγωγής παρέχει η επιστημονική εξέτασις της Αλβανικής διαλέκτου».

Ανατρέποντας τη θεωρία ότι οι Αλβανοί προέρχονται από τον Καύκασο γράφει: «Αλλ’ η επισταμένη της Αλβανικής διαλέκτου μελέτη και ανάλυσις πάντας τους λήρους τούτους ως αράχνης ιστούς το δη λεγόμενον, δύναται να διαλύση, αποδεικνύουσα, ότι ούτοι ήσαν οι αρχαιότατοι κάτοικοι της Ιλλυρικής ή Ελληνικής Χερσονήσου και ουχί όμαιμοι και αδελφοί απλώς των Ελλήνων, αλλ’ η αυτή εκείνη μεγαλουργός και ευγενής φυλή…πολλάς δε προ Ομήρου χιλιετηρίδας κατέχουσα σύμπασαν την ανατολικήν της Μεσογείου λεκάνην μετά και των μεγάλων νήσων Κρήτης και Κύπρου και της εν Ιταλία μεγάλης Ελλάδος και Σικελίας και της Μικράς Ασίας συμπάσης». ΑΥΤΑΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 19ΑΙ. ΚΑΙ ΤΟΥ20ΑΙ. ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ!

Anti Zitro είπε...

Αγαπητέ αναγνώστη το άρθρο αφορά στην καταγωγή των Αλβανών και όχι στην αυτονόητη ελληνική υπόσταση των Αρβανιτών. Εμείς αναφερόμαστε στην καταγωγή των Αλβανών με βάση τα αδιαμφισβήτητα κείμενα των αρχαιοελλήνων συγγραφέων και συ σε ένα βιβλίο κάποιου που το έγραψε την περίοδο που η Ελλάς διεκδικούσε δικαίως την Βόρεια Ήπειρο και εξυπηρετούσε τις ανάλογες πολιτικές σκοπιμότητες.

Αριστόφιλος είπε...

Μόνο, που σε εκείνες της περιοχές ,δηλαδή στον Καύκασο ,και μέχρι της Ηράκλειες στήλες, ζούσαν τα παμπάλαια χρόνια ,οι Έλληνες Πελασγοί !!! Με την πάροδο τον χιλιετιών πολλές φυλές εκβαρβαρίστηκαν ,όπως οι Αλβανοί,και άλλοι,Σκύθες κλπ..κλπ.. .......Οι προπάτορες της λευκής φυλής ,είναι οι Πελασγοι !!!

Anti Zitro είπε...

Κύριε Αριστόφιλε πηγές δεν αναφέρετε στο σχόλιό σας, για να το υποστηρίξετε επαρκώς.

Ανώνυμος είπε...

Τα πραγματα ειναι συγκεχυμενα, αν παμε προς την προιστορια των Ελληνων, που ειναι οι ιδιοι οι Πελασγοι κατα τον Πλευρη, οι οποιοι συμφωνα με τον Πλευρη και τις πηγες του (Πασσας, Αξιωτης,Σκλιβας, κλπ) με τον ''κατακλυσμο'', φυγαν απτον ελλαδικο χωρο, και επεστρεψαν μετα παλι ως Δωριεις, κλπ φύλα. Συμφωνα με ολους τους υποστηρικτες του ''παγκοσμιου προιστορικου ελληνικου (πελασγικου/Δραβιδικου) πολιτισμου'', κατα πολλους, ακομα και προκατακλυσμιαιο (Παν. Μαρινης και οι προγενεστεροι), υπηρχε λοιπον εξαπλωση του ελληνικου στοιχειου με αποικιες ανα τον κοσμο. Χαρακτηριστικη στη μυθολογια μας η εκστρατεια του θεου Διονυσου στις Ινδιες!!! Οπως καταλαβαινετε, ακομα και να βρεθει βιβλιογραφια με ολες τις επιστημονικες παραμετρους, τα χρονια πανε τοσο πισω, που δεν μπορουν να βγουν ασφαλη συμπερασματα, περι Αλβανικης καταγωγης, για το αν δηλαδη οι Καυκασιοι Αλβανοι, ηταν χαζαροειδεις, ή ειχαν απωτατη ελληνικη καταγωγη, για το αν ηρθαν κατοπιν απο κει μονο, ή πρωτυτερα ΠΡΩΤΑ ειχαν παει εκει....μιξεις σιγουρα θα γιναν, οπως βεβαια γιαναν μιξεις και με εμας στον Ελλαδικο χωρο, επι βυζαντιου με την εκχριστιανιση και εκμαθηση της ελληνικης απο σλαβικα και αλλα φυλα...Το ενδιαφερον που με πληροφορει γνωστης περι γλωσσης, ειναι οτι οι περισσοτερες λεξεις της Αλβανικης εχουν απωτατη καταγωγη απτην ομηρικη γλωσσα, ως αλλος εξελικτικος κλαδος αυτης.

Ανώνυμος είπε...

Συνεχιζοντας το προηγουμενο σχολιο μου (περι προιστοριας, κλπ), το θεμα σημερα ειναι οτι οπως η νεα ταξη πραγματων χρησιμοποιει σημερα τον διεθνισμο για τα συμφεροντα της, καποτε χρησιμοποιησε τον (καλο σαν αξια κατα τα αλλα) εθνικισμο, ωστε Ελλαδα και Αλβανια να ειναι δυο κρατιδια σημερα, και οχι μία χωρα..

Houhoulis Petros είπε...

Ομολογώ ότι μου προκαλεί πολύ γέλιο τόσο το αρχικό άρθρο όσο και η απόπειρα να αναδειχθούν οι Αλβανοί ως Ελληνικό φύλο που επόικησε τον Καύκασο... Ρε δεν πάτε καλά! Είναι και οι Ίβηρες (της Ιβηρικής χερσονήσου, δηλαδή Ισπανοί και Πορτογάλοι) σχετικοί με τον Καύκασο, επειδή υπάρχει και στον Καύκασο Ιβηρία;;;

Αυτή η μπούρδα δεν στέκει επειδή οι Καυκάσιοι Αλβανοί υπάρχουν μέχρι και σήμερα, όπως και η γλώσσα τους η οποία δεν είναι καν Ινδοευρωπαϊκή. Ούτε υπάρχει φυσικά χρονικό εισβολής Καυκάσιων στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στην Ιλλυρία... Εκτός εάν πιστέψουμε τις παρατραβηγμένες θεωρίες των Κροατών περί Ιρανικής καταγωγής του έθνους τους, οι οποίες δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία κακότεχνη απόπειρα να αποσείσουν την Σλαυική καταγωγή τους και την συγγένεια τους με τους Σέρβους.

Κάτα πάσα πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με απλή συνωνυμία, καθώς η επικρατέστερη θεωρία γιά το όνομα "Αλβανία" είναι η Λατινική εκφορά του ονόματος της πόλης των Άρβανων και των Αρβανιτών, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το πρώτο βασίλειο της Αλβανίας το ίδρυσε ο Λατίνος Κάρολος ο Ανδεγαυός το 1272!!!

Πέρα από αυτό, υπάρχει πλήρης σύγχηση μεταξύ Σκιπετάρων και Αλβανών. Οι Σκιπετάροι εισέβαλαν και υπέταξαν τους Αλβανούς, και τους άλλαξαν και την γλώσσα, διότι η σημερινή "Αλβανική" (δηλαδή Σκιπεταρική) γλώσσα έχει προέλθει βορείως της γραμμής Τζίρετσεκ, αφού οι Λατινικές λέξεις υπερτερούν των παλαιών Ελληνικών λέξεων στο "Αλβανικό" λεξιλόγιο. Οπότε οι Σκιπετάροι έχουν προέλθει κάπου από τα κεντρικά Βαλκάνια, πιθανόν από τα εδάφη της σημερινής Σερβίας, και η γλώσσα τους έχει κοινά χαρακτηριστικά με τα Ρουμανικά και αρκετές κοινες λέξεις με τα Σλοβένικα. Φυσικά αυτοαποκαλούνται Σκιπετάροι και όχι Αλβανοί, εκτός από τους δικούς μας Αρβανίτες οι οποίοι ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος θύματα των Σκιπεταρικών εισβολών. Οι διαφορές μεταξύ Σκιπετάρων και Αλβανών υπάρχουν και σήμερα, μόνο που οι σημερινές ονομασίες είναι Γκέκηδες και Τόσκηδες...

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes