Πώς φορολογούνται τα κέρδη των Τραπεζών;


Μέχρι στιγμής τα κέρδη των τραπεζών φορολογούνται με επιβολή φόρου στις καταθέσεις μας. Αν πάλι κάτι δεν πάει καλά, τότε πάλι εμείς ενισχύουμε τις τράπεζες με έκτακτα δάνεια, στα πλαίσια της «ελεύθερης» οικονομίας! Οι τράπεζες, προφανώς για να μας δείξουν την ευγνωμοσύνη τους γι’ αυτά, μας παίρνουν τα σπίτια μόλις το χρέος μας ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ!*

Το ερώτημα προέκυψε διαβάζοντας τα δύο παρακάτω άρθρα:


Στα 106 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο εξάμηνο με την τράπεζα να καταγράφει το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίων Καραβία, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, με επιταχυνόμενους ρυθμούς.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τη Eurobank, ήταν ιδιαίτερα θετικά κατά το β΄ τρίμηνο 2016, καθώς η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους €46εκ. σε ενοποιημένο επίπεδο. 
Αναλυτικά,
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,3% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016 και ανήλθαν σε €388εκ., κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,19%, από 2,15% το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 5,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €71εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).
Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε €459εκ., από €451εκ. το Α΄ τρίμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €67εκ., έναντι €64εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €527εκ., καταγράφοντας αύξηση 2,4% έναντι του Α΄ τριμήνου 2016.
Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0%  σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €503εκ. το Α΄ εξάμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4,0%4. Παράλληλα, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 47,5% το Β΄ τρίμηνο 2016, από 49,2% το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,8% το Β΄ τρίμηνο και κατά 16,6% το Α΄ εξάμηνο 2016. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% το Β΄ τρίμηνο 2016 σε €277εκ., από €261εκ. το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.
Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν αρνητική κατά €16εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016 έναντι του Α΄ τριμήνου.  Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το Α΄ τρίμηνο 2016 σε 34,7% το Β΄ τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65,0% στο τέλος του Β΄ τριμήνου.
Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν σε €222εκ. το Β΄ τρίμηνο και €398εκ. το Α΄ εξάμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 2,0% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €30εκ., από €27εκ. το Α΄τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,9% σε τριμηνιαία βάση  και ανήλθαν σε €154εκ., ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 16,3% σε €87εκ. το Β΄τρίμηνο 2016.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε pro-forma για την πώληση του 80% της Eurolife Insurance σε 17,0% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Ιουνίου 2016.
Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ELA κατά €4,6δισ. από το Μάρτιο έως και σήμερα σε €13,7δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων και της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €677εκ. στην Ελλάδα και κατά €1,1δισ. σε επίπεδο Ομίλου το Β΄ τρίμηνο 2016 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών  και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς το τραπεζικό σύστημα.
Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €51,0δισ. στο τέλος του Ιουνίου 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε €26,7δισ. και €24,3δισ. αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 119,9%, από 125,1% στο τέλος του Α΄τριμήνου 2016.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Νικόλαος Καραμούζης ανέφερε ότι «η οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης, η οποία όμως απαιτείται να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον παράγοντα αστάθειας, αλλά το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται με πολλαπλές αβεβαιότητες. Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία απαιτούν μείζονες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η ομαλή πορεία προς την έξοδο της Βρετανίας από την ευρωζώνη, ενώ το προσφυγικό και η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στην άμεση γεωγραφική μας περιφέρεια υπογραμμίζουν τη σημασία της σταθερότητας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας».
«Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στις περισσότερες από τις αναγκαίες προσαρμογές. Πλέον ο στόχος είναι να αποτυπωθούν σε ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια καμπή και η αξιοπιστία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, ώστε να επιστρέψει σταδιακά στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η προσήλωση στις νέες, αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλο της Eurobank» πρόσθεσε. 
Απ' την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας τόνισε ότι «το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας δίνει στη Eurobank τη δυνατότητα να εστιάσει στους στρατηγικούς της στόχους. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που το προηγούμενο τρίμηνο πέρασε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Στον τομέα αυτό θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας, αφιερώνοντας πρόσθετους πόρους, με στόχο την σταθερή και ταχεία μείωση του αποθέματος με όλα τα δυνατά μέσα που μας εξασφαλίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο».

«Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank ενισχύθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης στο 17% (CET1), ως αποτέλεσμα της κερδοφορίας αλλά και της ολοκλήρωσης της πώλησης της ασφαλιστικής θυγατρικής Eurolife, στην οποία διατηρούμε σημαντική συμμετοχή. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο έχει η συνεχιζόμενη θετική πορεία των διεθνών δραστηριοτήτων, για τις οποίες αναμένουμε ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρή συμβολή στα μεγέθη της Eurobank, καθώς οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε έχουν επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης με θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές».
Πηγή: naftemporiki.gr


Mείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια

Οριακά θετικά ήταν τα κέρδη μετά φόρων της Εθνικής Τράπεζας στο α' εξάμηνο του 2016, φθάνοντας τα τρία εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.
Στην ανακοίνωση του ομίλου τονίζεται ότι τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν σε €207 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2016 (+9,8% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους άντλησης ρευστότητας και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες.
Τα έσοδα από τόκους συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ανερχόμενα σε €400 εκατ. από €396 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2016, θετικά επηρεαζόμενα από την περαιτέρω ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-22μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και τη μείωση της εξάρτησης από το μηχανισμό ELA (-€4,9 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο).
Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν σημαντικά σε €37 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2016 από €20 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας μέρος μόνο της ωφέλειας από τη σταδιακή εξάλειψη της χρήσης των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ, τα οποία αποπληρώθηκαν πλήρως τον Ιούλιο. 
To κόστος των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ μειώθηκε σημαντικά σε €15 εκατ. στο Β΄ τρίμηνο του 2016 από €30 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ ισοδυναμεί με ετησιοποιημένο όφελος στα έξοδα προμηθειών περίπου €200 εκατ., εκ του οποίου πάνω από €150 εκατ. αντιστοιχεί στο 2016.
Οι ζημίες μετά από φόρους στην Ελλάδα περιορίστηκαν σημαντικά σε €50 εκατ. το α' εξάμηνο του 2016 από €1,9 δισ. το A΄ εξάμηνο του 2015, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων.
Πηγή: protothema.gr

* Το σχόλιο είναι του Ηλία Αργυρόπουλου

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου

Κοινοποιήστε το:

 
Copyright © ANTIZITRO. Designed by OddThemes